And I Know-顺子/萧亚轩


歌手 : 顺子 / 萧亚轩
语种 : 国语
时长 : 03:40

FLAC 无损音质 百度云网盘下载

 下载无损音乐flac,请 登录

APE 无损音质 格式下载

 下载无损音乐ape,请 登录

AAC(192kbit/s) 极高音质 下载

 下载极高音质aac,请 登录

OGG(192kbit/s) 极高音质 下载

 下载极高音质ogg,请 登录

MP3(320kbit/s) 极高音质 歌曲下载

 下载极高音质mp3,请 登录

MP3(128kbit/s) 流畅音质 下载

 下载流畅音质mp3,请 登录

LRC And I Know 歌词下载

 下载歌词lrc,请 登录

TXT And I Know-顺子/萧亚轩 文本歌词

And I Know (Remix) - 顺子/萧亚轩 (Elva Hsiao)

词:胡如虹

曲:顺子

顺子:我常常一个人听音乐

让思念的心自由去飞

我承认自己

有点野

感觉对了

什么都

Say yeah

合:And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

萧:很多人都在猜我心里想谁

和你的眼神交汇变得暧昧

我承认自己

并不完美

也渴望爱人的滋味

Ho

合:And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

萧:能不能暂时不管我是谁

用心去感觉属于我的一切

顺子:彼此都放弃所有防备

不管谁爱谁无所谓

合:And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

And I know

包含 And I Know-顺子/萧亚轩 的精选歌单