Five for Fighting

Five for Fighting

 美国
John Ondrasik 首张个人专辑,由Capitol公司发行,在这张专辑中,John Ondrasik的歌曲不仅一如既往的歌颂爱与生命,而且开始逐渐偏向政治,而Ondrasik的创作才华开始得到越来越多歌迷的认可。